phone


Vysokofrekvenčná sluchová terapia
Pre DETI na obnovu funkcií mozgu, REČI, pozornosti a stimuláciu oneskoreného vývinu.
Pre DOSPELÝCH na rozvoj inteligencie, reči, motoriky, regenerácia mozgu po chorobách, úrazoch.

Ide o jedinečnú terapeutickú metódu, ktorá pomáha pri  všetkých poruchách reči, poruchách pozornosti a pri oneskorenom vývine z neznámych príčin alebo z dôvodu zdravotného znevýhodnenia.
* Umožňuje obnoviť fonemický sluch pri ťažkých poruchách v porozumení reči - dysfázii.
* Po terapii d
eti začínajú rozprávať a lepšie rozumejú reči! 
* Terapia pomáha pri dyslálii, kedy dieťa nevie rozprávať, či správne artikulovať - najmä ak je jej príčinou      nedostatočné rozvinutie spojení medzi mozgovými štruktúrami.
* Pomáha aj pri poruche sluchu - zlepšuje sluch a fonematické uvedomovanie!
* Terapiou sa zlepšuje funkčnosť mozgovej kôry (EEG jasne odráža zotavenie), zlepšujú sa rytmy na EEG a         mizne epiaktivita.

* Deťom vo všetkých vekových kategóriách sa zlepšuje POZORNOSŤ a SÚSTREDENIE.

                           Terapiu vieme zabezpečiť v rámci celého Slovenska!
                                             Možnosť ONLINE konzultácií!

Účinky terapie

Obnovuje expresívnu reč výrazne sa zlepšuje porozumenie hovorenej reči

Dieťa začína tvoriť hlásky, slabiky, slová a vety. Dieťa lepšie rozumie reči, slovám reaguje na oslovenie, lepšie sa orientuje v sociálnych situáciách.

Pomáha pri oneskorenom vývine reči a pri oneskorenom mentálnom vývine

 Terapiou sa skvalitňujú kognitívne procesy (myslenie, pamäť, reč) u detí, ktoré zaostávajú bez známej príčiny. 

Výrazne zmierňuje prejavy porúch pozornosti a zlepšuje sociálne porozumenie dieťaťa

Dieťa je koncentrovanejšie, lepšie koordinuje svoje správanie a vytvára primerané interakcie v kolektíve. U starších detí sa výrazne zlepšuje sústredenie na učenie a zlepšuje organizácii činností, sú samostatnejšie.

Pomáha pri autizme a pri poruchách autistického spektra
 

Deti začinajú byť vnímavejšie voči okoliu, začínajú opakovať slová, zlepšuje sa spontánna tvorba slov.
 

Čo je vysokofrekvenčná sluchová terapia

Jedná sa o výkonný hardvérovo-softvérový komplex pozostávajúci z bežných alebo špeciálnych slúchadiel a počítačových programov „Home Speech Therapist-Defectologist“ , „Speech Therapist Intellect“ a „Shkolnik Intellect“ . Každý počítačový program je napísaný individuálne pre identifikované porušenia u dieťaťa. Programy sú nainštalované na notebooku alebo v počítači. Pri terapii sa používajú bežné stereofónne slúchadlá alebo špeciálne slúchadlá - stereofónna náhlavná súprava s kostným vedením súčasne so štandardnými slúchadlami . Stimulácia prechádza 2 alebo 4 zvukovými kanálmi a jedným vizuálnym kanálom (cez obrazovku prenosného počítača) súčasne.

 Účinok obnovy reči je maximálny. 

Všetky deti vykazujú kvalitatívny skok vo vývine reči, pozornosti, inteligencie a motoriky.

 

Ako Funguje program 

Princíp obnovy je založený na neurofyziologickej štúdii tvorby rečových zón v perinatálnom období, t.j. in utero, keď dieťa ešte rastie v brušku matky.
Za posledné roky sa vysokofrekvenčná terapia stala výkonným softvérovým produktom, programy sa neustále (každé tri mesiace) zlepšujú a zavádzajú sa nové efekty ( v programoch „Domáci logopéd-defektológ“ -15 efektov, „ Logopéd Intelekt “ - 10 efektov a „ Schoolboy Intellect “ - 12 efektov). To robí terapiu čo najefektívnejšou pri akýchkoľvek rečových, intelektuálnych a dokonca motorických poruchách. 

To nám umožňuje mať v terapii deti, ktoré užívali veľa liekov, nespolupracujú s logopédmi, prešli niekoľkými „štandardnými tomatisami“, či inými sluchovými terapiami bez výsledkov alebo len s malými pokrokmi.

Tieto deti sa začnú zotavovať už po jednom z týchto programov vysokofrekvenčnej terapie.

Je však potrebná neustála pokračujúca spolupráca aj s logopédmi, špeciálnymi pedagógmi či terapeutmi. 

 

Priebeh terapie

 • Pre účinok maximálnej obnovy je potrebné pravidelné aplikovanie terapie v rôznych častiach dňa, nie však tesne pred spaním.
 • Počas terapie dochádza k vzniku nových neurónov, nervových spojení a k lepšiemu prepojeniu mozgových hemisfér dieťaťa.
 • Terapia sa počúva v domácom prostredí dvakrát denne 30 minút, ráno a poobede.
 • mozog dieťaťa je počas počúvania terapie ako "špongia" - rýchejšie prijíma nové informácie, podnety a osvojuje si ich
 • Terapia sa člení na tieto základné časti:
  • 1. blok terapie - 6 týždňov - u dieťaťa sa aplikuje terapia podľa individuálneho rozpisu 2x30 minút denne
  • pauza 1-2 mesiace
  • 2. blok terapie - 3 týždne - u dieťaťa sa aplikuje terapia podľa individuálneho rozpisu 2x30 minút denne
  • 3-4 mesiace po 2. bloku terapie prebieha u dieťaťa rast nových neurónov a zlepšuje sa funkčnosť mozgu
 • Celkové trvanie terapie je 6 mesiacov.

 

Čo potrebujeme k tvorbe vysokofrekvenčnej terapie

 • poznať zdravotnú anamnézu dieťaťa
 • správy z odborných vyšetrení - zo psychologického, špeciálno-pedagogického, neurologického, pedopsychiatrického vyšetrenia a i.
 • ak dieťa nemá absolvované žiadne odborné vyšetrenia, zabezpečíme diagnostiku v centre,
 • videá dieťaťa 
 • súhlas rodičov s poskytnutím osobných údajov a s terapiou

 

Proces zabezpečenia vysokofrekvenčnej terapie

 • sumarizácia podkladov k tvorbe terapie - anamnéza, závery z odborných vyšetrení, videá dieťaťa
 • tvorba programu vysokofrekvenčnej terapie - samotný proces trvá 3-4 týždne
 • inštalácia vsokofrekvenčnej terapie do notebooku klienta - zvyčajne online pripojením, výnimočne priamo v centre, ak si to klienti vyžadujú
 • zaslanie špeciálnych slúchadiel klientovi - v 99% potrebujú deti pri terapii používať špeciálne slúchadlá
 • kompletná inštruktáž a návod k používaniu terapie
 • online podpora počas priebehu celej terapie

Stimulačné efekty

ZVUKOVÁ STIMULÁCIA 

 • Filtrované hudobné diela Mozarta a Vivaldiho
 • Filtrovaný ženský hlas recitujúci príbehy a príbehy v rôznych jazykoch
 • Filtrovaný mužský hlas recitujúci básne v rôznych jazykoch
 • Stimulácia rytmu - Zmenou rytmu diel určitým spôsobom nútime mozog správne vnímať informácie, stimulovať produkčnú pozornosť, najmä rečovú pozornosť
 • Stimulácia zónovaním- odosielanie signálov do určitých oblastí mozgu (a používanie kostených slúchadiel umožňuje stimulovať 4 zóny na dvoch hemisférach) umožňuje selektívne stimulovať oblasti mozgovej kôry, ktoré vyžadujú ďalší vývoj. Toto je možné použiť aj pri písaní programov pre ľavákov, ktorých rečové zóny sa nachádzajú na druhej pologuli.
 • Stimulácia s časovým oneskorením - oneskorením dodania signálu na konkrétnu hemisféru alebo konkrétneho reproduktora môžeme zlepšiť vplyv na danú hemisféru, urobí sa dominantná v oblasti spracovania informácií
 • Stimulačný objem - nastavením hlasitosti v určitom reproduktore na vyššiu hodnotu ako v iných, kedy je jeden z kanálov vnímania informácií citlivejší, čo tiež zlepšuje prácu jednej hemisféry
 • Stimulácia s oneskorením prenosu signálu medzi kosťou a normálnymi slúchadlami - oneskorením prenosu signálu z horných reproduktorov do dolných reproduktorov vytvárame správnu cestu pri spracovaní fonematických informácií
 • Stimulácia masážnymi pohybmi - striedavým vysielaním signálov do kostených ukončení, vytvárame masážne pohyby v kôre mozgu, čo umožňuje stimulovať hlbšie mozgové štruktúry - prirodzeným spôsobom, ale čo najefektívnejšie
 • Stimulácia trvaním expozície - každý program prebieha v priemere od 20 do 25 dní, čo vám umožní vypracovať všetky zóny mozgovej kôry v maximálnom režime a plne implementovať všetky efekty stimulácie

VIZUÁLNA STIMULÁCIA

 • Zmenou jasu obrazovky s frekvenciou blízkou alfa rytmu zlepšujeme mentálne procesy spracovania informácií, ako aj zrýchľujeme rýchlosť spracovania informácií v mozgovej kôre
 • Zmenou jasu obrazovky s frekvenciou blízko k beta rytmu zlepšujeme a stimulujeme vlastnú obnovu všetkých procesov spojených so spracovaním reči

 

 • rozvíjanie hovorenej reči
 • stabilizácia pozornosti
 • rozvíjanie porozumenia reči
 • rozvíjanie inteligencie

Terapie pre dospelých

Ponúkame terapeutické počítačové programy pre dospelých založené na princípoch vysokofrekvenčnej terapie. Terapeutické programy stimulujú kognitívne procesy, inteligenciu, prežívanie a obnovu mozgových funkcií po prekonaných chorobách alebo úrazoch. 

 • Terapia prebieha v domácom prostredí až 36 dní.
 • Terapia sa tvorí na INDIVIDUÁLNE ťažkosti klienta na základe lekárskych vyšetrení (pri Intelekt help).
 • Pozitívne účinky cítite už po týždni terapie!
 • Zabezpečíme ONLINE, bez nutnosti osobnej návštevy v celej EÚ.

INTELEKT PLUS

 Program je určený pre dospelých vo veku 18 a viac rokov, ktorí chcú rýchlo a bez námahy OMLADIŤ- zvýšiť svoju intelektuálnu úroveň, celkovú aktivitu, náladu, ako aj schopnosť komunikovať a prezentovať informácie - prinútiť pracovať mozog v MLADOM, AKTÍVNOM REŽIME.
 

PROGRAM JE VHODNÝ
- ak ste mali koronavírus
- zabúdate slová alebo udalosti 
- nedoprajete si dostatok spánku
- často sa cítite unavený
- cítite, že starnete 
- máte príjem nižší, ako by ste si želali
- nie ste spokojní so svojím sexuálnym životom
- máte výkyvy nálad, apatiu
- užívate alkohol
-  mali ste traumatické poranenie mozgu
- profesionálne stagnujete
 - máte komplikovaný vzťah s partnerom
- v živote prežívate málo radosti

VÝSLEDKY TERAPIE
      Zlepšuje celkovú inteligenciu 
 Zvyšuje kreativitu a schopnosť mozgu produkovať nápady
Zlepšuje profesionálne zručnosti (vrátane predaja), urýchľuje procesy všetkých rečových prejavov:
- pochopenie toho, čo ste počuli
- rýchle vytvorenie odpovedí
 - produktívny dialóg pri komunikácii s kolegami / klientmi / oponentmi
- rýchle písanie textov
Zlepšuje všeobecnú a orálno-sluchovú pamäť – uľahčuje zapamätanie veľkých blokov informácií
Zlepšuje pozornosť 
    Zlepšuje hrubú a jemnú motoriku               Zlepšuje celkovú náladu 
Zlepšuje metabolizmus, podporuje optimalizáciu telesnej hmotnosti
Dodáva veselosť a túžbu, najmä sexuálnu
Robí nervový systém silným a odolným voči stresu, znižuje úzkosť a strach a podporuje pozitívnu náladu. 

INTELEKT HELP

 Program je určený pre dospelých od 18 rokov, ktorí sú v procese rehabilitácie a rekonvalescencie po akýchkoľvek léziách centrálneho nervového systému.


PROGRAM JE VHODNÝ PO PREKONANÍ
         - mŕtvice alebo mini mŕtvice       
- poranení hlavy
-  neuroinfekcie
- poranení hlavy alebo otrasu mozgu
     - ste chorý na sklerózu multiplex     
 -pri rozvíjajúcej sa Alzheimerovej chorobe
- mali  ste ťažký koronavírus
- máte akékoľvek iné poškodenie mozgu
   a ste v procese zotavovania, potom je tento PROGRAM PRE VÁS!

POČÚVANÍM TERAPIE SA KVALITATÍVNE ZLEPŠUJE
  Reč
Obnovuje sa rozpoznávanie, rozlišovanie a porozumenie reči, procesy písania a čítania. Rečový prejav sa zlepšuje. Ak boli pôvodne poškodenia veľmi závažné, začne sa proces obnovy výslovnosti.
  Inteligencia
Obnovujú sa procesy pamäti - zlepšuje sa všeobecná a sluchová pamäť, myslenie, pozornosť, vnímanie a spracovanie vonkajších informácií - všetko pre adekvátne vnímanie reality
   Motorika
Zlepšuje všeobecnú a jemnú motoriku (sebaobsluha, písanie), rovnováhu tela a robenie sledu pohybov - na zlepšenie chôdze
   Krvný obeh
Zlepšuje krvný obeh a venózny odtok, metabolické procesy v mozgovej kôre. Zvyšuje sa vitalita a celková aktivita.
  Nervový systém
Robí nervový systém silnejším a odolnejším voči stresu, znižuje úzkosť a strach a zvyšuje celkovú náladu.

KEDY BUDÚ VÝSLEDKY?
Prvé výsledky si začnete všímať už po týždni počúvania programu, ale pokroky z počúvania 
sa na samotnom kurze a do 3-4 mesiacov od jeho ukončenia neustále zvyšujú . 
V prípade závažných porušení si ho bude možné znova vypočuť, nie však skôr ako 4 mesiace po jeho skončení.

O nás
Predstavujeme Vám tím, ktorý zabezpečuje Vysokofrekvenčnú sluchovú terapiu

PhDr. Katarína Hlinková

Psychologička, psychoterapeutka, diagnostik, riaditeľka SCŠPP v Starej Ľubovni 
Vyštudovala filozofickú fakultu Prešovskej univerzity, odbor psychológia, následne obhajobou rigoróznej práce získala doktorát v odbore vývinová psychológia. Má ukončený štvorročný psychoterapeutický výcvik v Systemickej psychoterapii. Vo vyštudovanom odbore pracuje 16 rokov. Má bohatú prax v psychologickom poradenstve, terapii (systemická terapia, na riešenie orientovaná terapia, naratívna terapia, terapia terapeutickými kartami, krízová intervencia), psychologickej diagnostike a v individuálnej práci s deťmi so zdravotným znevýhodnením.
Tel.: 0905 378 446

Tatiana Hubska

 Terapeut - sprievodca vysokofrekvenčnej terapie.  Viac ako 8 rokov skúseností vo vysokofrekvenčnej terapii, z toho viac ako 3 roky na Slovensku.  Má magisterský titul z ekonomickej univerzity. Gestalt - konzultant (Kyjevský inštitút gestaltu a psychodrámy).  Člen Medzinárodnej asociácie hipoterapeutov. Aktuálne v  sa vzdeláva v magisterskom programe „Psychológia“ na Národnej univerzite Kamenets-Podolsk. Kouč v gestaltovom prístupe.  Arteterapia, MAC terapia.  Zakladateľka online psychologických projektov, tréningov .  Špecialista na „Vedenie skupín dieťa a rodič“.  Študovala fyzioterapiu na Kyjevskom inštitúte športovej medicíny.
​​​​​​​Tel.: 0951 291 052

Map Data
Map data ©2016 Google
Map DataMap data ©2016 Google
Map data ©2016 Google
Map
Satellite

Kontaktujte nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Stará Ľubovňa
Farbiarska 12
Telefon: +421 905 378 446

                +421 951 291 052

e-mail: scsppstaralubovna@gmail.com

Vytvorte si  web zadarmo